Algemene Voorwaarden Maha Kudalini Tantra

Artikel 1 Definities

 1. Maha Kundalini Tantra: de wederpartij van de klant en gebruiker van deze algemene voorwaarden. Maha Kundalini Tantra is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37145076.
 2. Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Maha Kundalini Tantra en/of deelneemt aan een door Maha Kundalini Tantra verzorgde opleiding en/of retraite, workshop of andersoortige activiteit.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst die Maha Kundalini Tantra sluit met haar klant.
 4. Opleidingen: een door Maha Kundalini Tantra verzorgde (meerjarige) opleiding, training en/of cursus.
 5. Workshop: een door Maha Kundalini Tantra verzorgde workshop en/of lezing.
 6. Retraites: een door Maha Kundalini Tantra verzorgde (meerdaagse) retraite.
 7. Diensten: alle diensten die Maha Kundalini Tantra aanbiedt.
 8. Cursusgeld: het verschuldigde cursusgeld voor de opleidingen, inclusief inschrijfgeld.
 9. Website: de website van Maha Kundalini Tantra. Bereikbaar via: https://www.kundalinitantra.org/
 10. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, opleidingen, retraites, producten, diensten en overeenkomsten tussen Maha Kundalini Tantra en een klant.
 2. Door (online) inschrijving voor een opleiding, workshop, retraite, lezing of andersoortige activiteit aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 4. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van een klant en/of derden zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Maha Kundalini Tantra uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Maha Kundalini Tantra niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Maha Kundalini Tantra in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 10. Maha Kundalini Tantra is gerechtigd deze algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. De klant gaat ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van Maha Kundalini Tantra gebruikt maakt.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor Maha Kundalini Tantra voor de uitvoering daarvan derden en/of leveranciers dient te betrekken.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en aanmelding

 1. Een overeenkomst tussen Maha Kundalini Tantra en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst ondertekent en Maha Kundalini Tantra de ondertekende overeenkomst aanvaardt.
 2. Ook is sprake van een overeenkomst indien Maha Kundalini Tantra op verzoek van de klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
 3. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats op de volgende manieren:Per post: het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden en per post gestuurd te worden naar Maha Kundalini Tantra. Het inschrijfformulier dient te zijn voorzien van een handtekening op de laatste pagina en een paraaf op iedere pagina.Per e-mail: het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden en als bijlage per e-mail gestuurd te worden naar: opleiding@kundalinitantra.nl. Iedere pagina dient voorzien te zijn van een paraaf en een handtekening op de laatste pagina.Intakegesprek: de klant kan het inschrijfformulier ook tijdens het intakegesprek invullen, ondertekenen en direct inleveren.Inschrijving voor een retraite vindt plaats door het invullen en versturen van het online inschrijfformulier van de betreffende retraite via de website van Maha Kundalini Tantra.
 4. Wanneer een inschrijfformulier onvolledig en/of onduidelijk is, zal Maha Kundalini Tantra de klant hierover informeren.
 5. Bij aanmelding voor een opleiding dient de klant het inschrijfgeld te betalen.
 6. De inschrijving voor een opleiding is pas definitief indien Maha Kundalini Tantra het contract ondertekent retour ontvangen heeft, de klant het volledige inschrijfgeld heeft betaald en de klant de inschrijfbevestiging heeft ontvangen. Wanneer de inschrijving definitief is, ontvangt de klant van Maha Kundalini Tantra een inschrijfbevestiging. Zolang de klant de inschrijfbevestiging niet ontvangen heeft, is de plaatsing nog niet definitief.
 7. Wanneer de klant een consument is en de overeenkomst via de website tot stand is gekomen mag de klant binnen 14 kalenderdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zonder opgaaf van redenen ontbinden. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per e-mail of via het modelformulier voor herroeping dit kenbaar te maken aan Maha Kundalini Tantra. Eventueel betaald lesgeld wordt binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst teruggestort.
 8. Aanmelding en inschrijving voor opleidingen en retraites vindt plaats op volgorde van ontvangst.
 9. Klant kan alleen deelnemen aan een opleiding als het volledige inschrijfgeld betaald is.
 10. Maha Kundalini Tantra behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, een opleiding workshop, retraite, lezing of andersoortige activiteit te annuleren of deelname van een klant te weigeren.
 11. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen.
 12. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Maha Kundalini Tantra schriftelijk is bevestigd.
 13. Maha Kundalini Tantra is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een verzoek voor een overeenkomst te weigeren.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten, opleidingen en retraites worden door Maha Kundalini Tantra naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd resp. verzorgd.
 2. Maha Kundalini Tantra kan niet garanderen dat zij het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Maha Kundalini Tantra heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Maha Kundalini Tantra niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 3. Toelating tot een opleiding op grond van het voldoen aan de toelatingseisen geeft geen garantie dat de klant de opleiding met succes zal doorlopen resp. afronden.
 4. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Maha Kundalini Tantra het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 5. Maha Kundalini Tantra heeft het recht om klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een opleiding, workshop, lezing of retraite verhinderen of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden.

Artikel 5 Informatieverstrekking en medewerking klant

 1. De klant dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Maha Kundalini Tantra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Maha Kundalini Tantra te verstrekken.
 2. Indien de klant de benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Maha Kundalini Tantra verstrekt, dan heeft Maha Kundalini Tantra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij de klant.
 3. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Maha Kundalini Tantra verstrekt gegevens, materialen of informatie.
 4. De klant draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Maha Kundalini Tantra is nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 5. De klant is verplicht om eventuele blessures, zwangerschap, lichamelijke, emotionele of psychische klachten te melden aan Maha Kundalini Tantra.
 6. Van de klant wordt volledige inzet en deelneming vereist.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden en incasso

 1. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Betaling van minimaal het inschrijfgeld dient plaats te vinden binnen 7 werkdagen na toelating tot de opleiding.
 3. Betaling van de factuur kan middels bankoverschrijving, iDeal en/of contant.
 4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 5. Maha Kundalini Tantra verstuurt haar facturen digitaal.
 6. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Maha Kundalini Tantra het recht, nadat zij klant ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van complete betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen
 7. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 8. Indien Maha Kundalini Tantra hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant. Evenals eventuele gemaakte gerechtelijke – en executiekosten.
 9. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 10. Maha Kundalini Tantra heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, goederen, materialen etc. tot aan het moment waarop de klant al hetgeen hij aan Maha Kundalini Tantra verschuldigd is, heeft voldaan.
 11. Gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats: alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Maha Kundalini Tantra open staan.
 12. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de klant zijn alle vorderingen van Maha Kundalini Tantra op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 13. Betaling in termijnen is alleen toegestaan indien dit vooraf is overeengekomen met Maha Kundalini Tantra. Indien een klant een betalingstermijn niet tijdig voldaan heeft, dan komt de betaling in termijnen daarmee te vervallen en dient de klant de resterende termijnen ineens te betalen.
 14. Wanneer een klant niet op tijd betaalt, wordt de inschrijving geannuleerd en worden kosten conform de annuleringsvoorwaarden van artikel 14 in rekening gebracht bij de klant. Ook heeft Maha Kundalini Tantra het recht de klant de toegang tot de lessen, workshops, lezingen, opleidingen en/of retraite te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 7 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Maha Kundalini Tantra is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt
  • Maha Kundalini Tantra na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
  • Eén van de partijen komt te overlijden.
  1. Indien Maha Kundalini Tantra overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
  2. Schort Maha Kundalini Tantra de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden.
  3. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Maha Kundalini Tantra het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
  4. Wanneer een overeenkomst tot stand is gekomen en/of een inschrijving definitief is kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd door de klant.

  Artikel 8 Wijzigen overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst overgaan.
  2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Maha Kundalini Tantra.
  3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Maha Kundalini Tantra een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Maha Kundalini Tantra heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
  4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is Maha Kundalini Tantra gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
  5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Maha Kundalini Tantra niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, heeft Maha Kundalini Tantra het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft..
  6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Maha Kundalini Tantra kan worden toegerekend, dan zal Maha Kundalini Tantra geen meerkosten in rekening brengen.

  Artikel 9 Uitval door Maha Kundalini Tantra

  1. Bij ziekte en/of uitval van een docent zal Maha Kundalini Tantra, indien mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Maha Kundalini Tantra de klant hiervan in kennis stellen. In dat geval zal Maha Kundalini Tantra met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent heeft de klant geen recht op schadevergoeding, annulering en/of restitutie.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Maha Kundalini Tantra is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald is.
  2. Maha Kundalini Tantra is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant.
  3. Maha Kundalini Tantra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie, adviezen verstrekt in verband met een opleiding, retraite, workshop of andersoortige activiteit. Hieronder valt onder andere: informatie, adviezen verstrekt door de docent, het onderwijsmateriaal, website of enige ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opleiding.
  4. Maha Kundalini Tantra is niet aansprakelijk indien een klant de (veiligheids-)voorschriften niet in acht neemt.
  5. De klant is volledig verantwoordelijk voor alle risico’s, blessures, mentaal letsel of schade, die kunnen ontstaan. Maha Kundalini Tantra kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  6. Maha Kundalini Tantra is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  7. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maha Kundalini Tantra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Maha Kundalini Tantra kan worden toegerekend.
  8. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  9. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
  10. Maha Kundalini Tantra is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst
  • Gemiste besparingen
  • Letselschade
  • Gevolgschade
  • Reputatieschade
  • Teleurgestelde verwachtingen


  1. Voor zover Maha Kundalini Tantra aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag met een maximum van €2.100,-. Indien Maha Kundalini Tantra een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
  2. Bij overeenkomsten langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van Maha Kundalini Tantra beperkt tot eenmaal het factuurbedrag dat de afgelopen 3 maanden in rekening is gebracht bij de klant met een maximum van € 2100,-.
  3. Elke aansprakelijkheid van Maha Kundalini Tantra vervalt na 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden of na het ontstaan van de schade. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
  4. Maha Kundalini Tantra is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
  5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Maha Kundalini Tantra.

  Artikel 11 Intellectueel eigendomsrechten & portretrecht

  1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Maha Kundalini Tantra, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Maha Kundalini Tantra behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, (trainings)materialen, informatie, video’s, afbeeldingen, ontwerpen etc. voor.
  3. Het is klant niet toegestaan de in lid 2 bedoelde documenten, (trainings)materialen, informatie, video’s, afbeeldingen, ontwerpen etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
  4. Gebruik van het trainingsmaterialen, anders dan voor de opleiding van de klant, is niet toegestaan. Uit het trainingsmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maha Kundalini Tantra.
  5. Het is niet toegestaan om opnames te maken van de opleiding ,retraite, workshop of andersoortige activiteit, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  6. Maha Kundalini Tantra is gerechtigd om gedurende een opleiding, workshops, lezingen, lessen, retraite of andersoortige activiteit video opnames en/of foto’s te maken. De portretrechten liggen bij de geportretteerde. De geportretteerde geeft toestemming aan Maha Kundalini Tantra om foto’s en/of video opnames te plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media enz.), tenzij door de klant van tevoren anders is aangegeven.

  Artikel 12 Persoonsgegevens

  1. Maha Kundalini Tantra verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving.
  2. De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan, naar het oordeel van Maha Kundalini Tantra, noodzakelijk is.

  Artikel 13 Klachtenregeling

  1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, opleiding, retraite, workshop of andersoortige activiteit, werkzaamheden of de factuur dient de klant binnen 2 weken na constatering resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Maha Kundalini Tantra.
  2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden opleiding, retraite, workshop of andersoortige activiteit, werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
  3. Maha Kundalini Tantra streeft ernaar om een klacht binnen 2 weken af te handelen. Indien zij een langere termijn nodig heeft zal zij de klant daarover per e-mail informeren.
  4. Indien de klacht terecht is, heeft Maha Kundalini Tantra de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, opleiding, retraite, workshop of andersoortige activiteit, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst, opleiding, retraite c.q. werkzaamheden.

  Artikel 14 Annuleringsvoorwaarden

  1. Op alle opleidingen, workshops, lezingen, lessen en retraites zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.
  2. Een aanmelding is pas definitief nadat de klant het inschrijfgeld volledige heeft betaald. Bij niet tijdige betaling heeft Maha Kundalini Tantra het recht om de aanmelding te laten vervallen.
  3. Wanneer de klant afziet van deelname aan een opleiding, retraite , workshop of andersoortige activiteit, heeft hij geen recht op teruggave van de aanbetaling en/of inschrijfgeld. Ook heeft de klant geen recht op deelname aan een vervangende activiteit.
  4. Voor workshops gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Kosteloze annulering is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de workshop;
  • Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de werkshop: 100% van het totale factuurbedrag.


  5. Voor opleidingen en retraites gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot 60 dagen voor aanvang: kosteloze annulering;
  • Tot 40 dagen voor aanvang bedragen de annuleringskosten 25%;
  • Tot 21 dagen voor aanvang: bedragen de annuleringskosten 50%;
  • Binnen 3 weken voor aanvang: bedragen de annuleringskosten 100%.


  6. Indien Maha Kundalini Tantra een locatie heeft gehuurd en deze niet meer kosteloos
  geannuleerd kan worden dan is Maha Kundalini Tantra gerechtigd deze extra kosten volledig inrekening te brengen bij de klant.
  7. De annulering moet altijd schriftelijk per brief of e-mail worden gedaan. Uitgegaan wordt van de
  datum van de poststempel van de brief of e-maildatum
  8. Wanneer de klant een workshop, lezing, lessen, retraite of opleiding annuleert dan krijgt hij binnen 30 dagen na annulering het bedrag minus de eventuele annuleringskosten terug.
  9.Wanneer een klant niet zelf kan deelnemen aan een retraite of workshop dan kan hij zich laten vervangen door een andere persoon, mits de klant de gegevens van de vervanger uiterlijk 1 dag voor aanvang van de activiteit per e-mail heeft doorgegeven aan Maha Kundalini Tantra.
  10. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is in geval van annulering verschuldigd als
  annuleringskosten.

  Artikel 15 Wijzigingen

  1. Maha Kundalini Tantra heeft het recht de data en/of tijden van een opleiding, workshop, lessen en/of retraite zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. De klant wordt over eventuele wijzigingen telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Als Maha Kundalini Tantra deze data of tijden wijzigt na de inschrijving, dan heeft de klant het recht om zijn aanmelding, binnen 3 werkdagen na mededeling door Maha Kundalini Tantra, kosteloos te annuleren. Als de klant later dan 3 werkdagen na de mededeling door Maha Kundalini Tantra annuleert dan gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 14.
  2. Maha Kundalini Tantra heeft het recht om een opleiding, lessen, workshop, lezingen of retraite inhoudelijk te wijzigen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn of zonder dat de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

  Artikel 16 Aanbod opleidingen, retraites,

  1. Maha Kundalini Tantra brengt haar aanbod van opleidingen, lessen, workshops, lezingen en retraites middels publicatie op haar website uit.
  2. Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:
  • Aanvang opleidingen, lessen, workshops, lezingen en retraites
  • Toelatingseisen en voorwaarden;
  • Prijs;
  • Duur van de opleidingen, lessen, workshops, lezingen en retraites ;
  • Inhoud resp. doel van een opleiding of retraite;
  • Opzet van een opleiding of retraite;
  • Aanmeldingsprocedure.

  1. Maha Kundalini Tantra heeft altijd het recht om haar aanbod te wijzigen.

  Artikel 17 Opleidingen

  1. Onderstaande (aanvullende) bepalingen zijn van toepassing op alle langdurige opleidingen van Maha Kundalini Tantra.
  2. Inschrijving voor een opleiding geschiedt via het digitale inschrijvingsformulier en volgens artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Bij inschrijving voor een opleiding vindt een intakegesprek plaats.
  3. Om toegelaten te worden tot (bepaalde) opleidingen dient de klant te voldoen aan de toelatingseisen, die door Maha Kundalini Tantra worden bepaald en die per opleiding kunnen verschillen. Maha Kundalini Tantra heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een opleiding.
  4. Na toelating tot de opleiding ontvangt de klant de factuur en een contract in tweevoud.
  5. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers komt de klant op een zgn. wachtlijst te staan.
  6. Sommige lessen van een opleiding of cursus worden in het Engels gegeven. Een klant hoort een redelijke beheersing van de Engelse taal te hebben. Maha Kundalini Tantra is hier niet aansprakelijk resp. verantwoordelijk voor.
  7. De lessen zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Naast de lessen wordt enige zelfstudie van de klant verwacht, gedurende de gehele opleiding. De zelfstudie neemt circa 1 á 2 uur per dag in beslag. De klant dient de huiswerkopdrachten, verslagen enz. die behoren bij de zelfstudie tijdig in te leveren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een klant zich in de aangeboden zelfstudie te bekwamen en te bestuderen.
  8. In de maanden juli en augustus en op officiële feestdagen vinden er geen lessen plaats.
  9. Bij onvoldoende aantal deelnemers is Maha Kundalini Tantra gerechtigd de opleiding uit te stellen of te annuleren. Bij annulering door Maha Kundalini Tantra ontvangt de klant het reeds betaalde lesgeld binnen 20 dagen retour.
  10. Bij verzuim van een les dient de klant hiervan onder opgave van reden voor aanvang van de les kennis te geven aan Maha Kundalini Tantra.
  11. Deelname aan lessen is verplicht. Om een diploma te kunnen ontvangen dient de klant minimaal 95% van de lessen gevolgd te hebben. Er vindt geen restitutie van het lesgeld terug indien de klant niet deelneemt aan lessen en/of modules. Ook kunnen deze niet worden ingehaald.
  12. De klant dient eventuele lichamelijke, emotionele en/of psychische klachten alsmede een zwangerschap te melden. Alle activiteiten zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen.
  13. Na afronding van de opleiding wordt een diploma uitgereikt, mits de klant aan de voorwaarden heeft voldaan. Het diploma voldoet aan de eisen van International Maha Kundalini Tantra Tantra Teachers Association (IMKTTA) en geeft recht op het lidmaatschap van de Maha Kundalini Tantra Tantra Teachers Association.
  14. Maha Kundalini Tantra geeft geen garanties ten aanzien van het daadwerkelijk behalen van het diploma behorend bij een opleiding. Het behalen daarvan is namelijk mede afhankelijk van de inzet en medewerking van de klant gedurende de gehele opleiding.

  Artikel 18 Toelatingseisen opleidingen

  1. Om toegelaten te worden tot (bepaalde) opleidingen dient de klant te voldoen aan de toelatingseisen, die door Maha Kundalini Tantra worden bepaald en die per opleiding kunnen verschillen.

  Artikel 19 Onderbreking opleiding

  Een langjarige opleiding kan tussentijds worden beëindigd door de

  1. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk per e-mail te geschieden.
  2. Bij tussentijdse opzegging is 50% van het totale verschuldigde lesgeld verschuldigd, ongeacht of de klant al dan niet heeft deelgenomen aan de lessen resp. modules. Vooruitbetaald lesgeld wordt terugbetaald onder aftrek van het verschuldigde lesgeld zoals omschreven in deze bepaling.
  3. Wanneer een klant de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van een diploma.
  4. Tussentijdse opzegging is pas definitief als de klant van Maha Kundalini Tantra een bevestiging van opzegging heeft ontvangen.

  Artikel 20 Retraites

  1. Aanmelden voor een retraite dient te geschieden via het online aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van Maha Kundalini Tantra.
  2. Na de aanmelding ontvangt de klant een factuur. Binnen 5 dagen na de aanmelding dient de klant de aanbetaling te voldoen. Het resterende bedrag dient de klant binnen 30 dagen voor aanvang van de retraite te voldoen. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling heeft Maha Kundalini Tantra het recht om een aanmelding te laten vervallen.
  3. Maha Kundalini Tantra is gerechtigd de inhoud, locatie en datum van een retraite te wijzigen.
  4. Voor aanmelding van een retraite geldt vol = vol. Indien gewenst kan de klant op een wachtlijst worden gezet. Het maximum aantal deelnemers wordt door Maha Kundalini Tantra bepaald..
  5. Maha Kundalini Tantra heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retraite.
  6. Wat bij de prijs is inbegrepen wordt bij de betreffende retraite expliciet weergegeven. Kosten die niet inbegrepen zijn bij de prijs zijn voor rekening van de klant. Ook geeft Maha Kundalini Tantra aan wat de klant dient mee te nemen. Om ervoor te zorgen dat de klant kan deelnemen aan alle activiteiten van een retraite dient de klant er zelf zorg voor te dragen dat hij alles meeneemt. De klant is hier zelf verantwoordelijk voor.

  Artikel 21 Workshops of lezingen

  1. In principe vinden workshops of lezingen plaats op een door Maha Kundalini Tantra aangewezen (externe) locatie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een workshop of lezing gegeven wordt op een door de klant gekozen locatie dan dient de klant deze locatie en de gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking te stellen aan Maha Kundalini Tantra.
  3. Vooraf komen partijen overeen hoe lang de workshop of lezing duurt. Indien een workshop of lezing langer duurt, dan is Maha Kundalini Tantra gerechtigd om de extra tijd in rekening te brengen bij de klant.
  4. Maha Kundalini Tantra heeft het recht om de inhoud van workshop of lezing te wijzigen.
  5. Om de kwaliteit van een workshop of lezing te bewaken is Maha Kundalini Tantra gerechtigd het aantal maximum deelnemers te bepalen.
  6. Bij annulering van een workshop of lezing zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 14 van toepassing.

  Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle overeenkomsten, opleidingen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een klant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  3. Alle geschillen tussen partijen zullen eerst onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
  4. Geschillen tussen Maha Kundalini Tantra en een klant waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.
  5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

  © All Rights reserved, Maha Kundalini Tantra Nederland – 2019