Tantra & Morele schade

Elke menselijke ervaring en elke interactie in ons leven kan een trauma of schade veroorzaken. Tantra en alle andere spirituele paden en/of religies zijn niet uitzonderlijk. De ervaring van de leerling betreft zijn/haar ontmoeting met een tantrische leraar of lerares is het resultaat van de verwachtingen en de overtuigingen die de leerling heeft gecreëerd in de tijd vóór zijn/haar ontmoeting met de leraar/lerares.

Verwachtingen & ervaringen

Onze verwachtingen, overtuigingen en vorige ervaringen bepalen de kwaliteit van onze huidige ervaring. Dit geldt o.a. voor onze afspraak met de huisarts, onze relatie met familie en gezin, boeken en films die we consumeren en ieder contact die we met de wereld buiten ons maken. Wanneer onze ervaring niet klopt met onze verwachtingen kunnen we spreken over een teleurstelling, een aangename verrassing, verbazing, schokkende ervaring etc. De correlatie tussen de realiteit (dat wat er is) en onze verwachtingen (onze gedachten over zoals ‘het hoort te zijn’) beïnvloedt onze emoties, gedachten en de manier waarop we op een ervaring reageren. De laatste tijd lezen we in de (sociale) media meer en meer over verschillende ervaringen van mensen betreft deelname aan verschillende tantrische activiteiten. Wanneer de ervaringen passen bij de verwachtingen en de overtuigingen van de deelnemers worden ze gezien en gevoeld als aangenaam en gewenst. Wanneer de ervaringen niet passen bij de verwachtingen en de overtuigingen van de deelnemers worden ze gezien en gevoeld als onaangenaam en ongewenst. De diversiteit aan verschillende ervaringen betreft deelname van verschillende mensen aan dezelfde activiteit met dezelfde leraar is het bewijs dat er niet Eén absolute ervaring is die altijd klopt en voor iedereen geldt. Dat wil zeggen dat een ervaring geen waarheid is. Het is subjectief en beperkt. Een ervaring wordt niet alleen bepaald door onze overtuigingen en verwachtingen, maar ook door ons niveau van bewustzijn, onze levenservaring, biografie en onze sociale en culturele normen en waarden.

Morele schade

Wanneer het resultaat van onze interactie met een autoritair persoon (lees: leraar, therapeut, coach, docent, begeleider, politieagent etc.) door ons wordt ervaren als een onaangename ervaring, kunnen we spreken over morele schade. Net als een psychologisch trauma, omschrijft morele schade een (extreme) ervaring, en vooral een ervaring zonder precedent, die tegenovergesteld staat aan onze verwachtingen. Morele schade bevat ook de schadelijke resultaten van onze onaangename ervaring. Wij spreken van een ervaring die morele schade creëert in geval de ervaring inbreuk maakt op ons geloof en onze moralistische en ethische verwachtingen die diep zijn verankerd in ons hart. Inbreuk op onze religieuze, spirituele, culturele, sociale en regionale verwachtingen wordt vaak ervaren als een trauma. Morele schade is het gevolg van een daad/ervaring die onze morele en ethische verwachtingen vernietigt ten aanzien van eerlijkheid en de waarde van het leven. Seksueel ‘misbruik’ (misbruik is een subjectieve ervaring) gebeurt vaak door een persoon die we kennen en vertrouwen. Vergelijk dit met iemand die dienst doet in het leger, iemand die het systeem vertrouwt dat hem heeft gestuurd om te vechten; zo vertrouwt het slachtoffer van seksueel “misbruik” vaak ook degene die hem heeft betrokken bij het veroorzaken van deze schade. In beide gevallen is er een vorm van gezamenlijke participatie – de mensen die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van schade (de ‘daders’) delen niet altijd ons gevoel of onze mening dat ze deel hebben genomen aan het veroorzaken van een zwaar onrecht. Sterker nog: de overlevenden (de ‘slachtoffers’) van seksuele intimidatie en aanranding voelen zich vaak schuldig over de gebeurtenis en hebben soms de neiging zichzelf fysiek, mentaal en/of emotioneel te straffen. Dit schuldgevoel kan leiden tot agressieve communicatie van de kant van de ‘slachtoffer’ naar de ‘dader’ en kan behoefte aan wraak creëren. Vooral in een vorm van ‘social shaming’ over de dader en/of het nemen van juridische actie. Kortom: het slachtoffer zoekt rechtvaardigheid die bij zijn verwachtingen, meningen en overtuigingen past. Dit kan soms leiden tot onterechte bejegeningen die iemands reputatie, of erger nog: zijn/haar leven, kunnen verwoesten.

Verwachtingen

De Dalai Lama sprak over één van de grootste obstakels in het pad van spirituele ontwikkeling: de verwachting van de leerling ten aanzien van zijn leraar/lerares. De leerling wil het leerproces controleren en zich veilig voelen tijdens zijn spirituele ontwikkelingsproces. Maar deze behoefte staat haaks op de essentie van elke spirituele groeiproces. De groei neemt altijd plaats buiten de comfort-zone van de leerling. Om dit veiligheidsgevoel te hebben, creëert de leerling in zijn hoofd een ideaalbeeld van de leraar en zijn leer door gebruik te maken van verwachtingen en fantasieën. De leerling plaatst de leraar in een onzichtbare kooi die gemaakt is van de gedachten en behoeftes van deze leerling. Als de leraar zich niet aanpast aan de kooi of zich weigert te gehoorzamen aan de verwachtingen van de leerling, is er vaak sprake van Morele schade. De leerling weigert verantwoordelijkheid te dragen over de situatie en legt de schuld bij de leraar. Je kunt dit vergelijken met de relatie tussen ouder en kind. Het kind kan zijn deel in een conflict met zijn ouder niet zien. Hij reageert vanuit een slachtoffer-rol en legt de verantwoordelijkheid bij de autoritaire figuur, in dit geval bij zijn ouder. Elke interactie tussen twee of meerdere mensen vraagt om een gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid.

Alles is juist ~ Altijd

Het uitgangspunt van Maha Kundalini Tantra betreft Morele schade is verankert in de basisbeginselen van Tantra; Alles is juist ~ Altijd Dit houdt in dat alles dat in ons leven gebeurt juist is en is bedoeld om ons te helpen en te begeleiden in onze spirituele en/of persoonlijke ontwikkeling. Elke gebeurtenis in ons leven is een les en iedereen die we ontmoeten is een leraar.

Tantra zegt: “Kies in plaats van oordeel”.

Het principe hierachter is vrij simpel. Elk oordeel is gebaseerd op onze subjectieve mening. Onze mening is gebaseerd op onze biografie, levenservaring, normen, overtuigingen, verwachtingen, religieuze-, culturele- en sociale achtergrond etc. Dit zijn geen waarheden. In plaats van ons te gehoorzamen aan bovengenoemde illusies kunnen we gebruik maken van onze vrije wil in een vorm van het maken van keuzes Als je een bepaalde ervaring wenst in je leven: doe mee. Als je een bepaalde ervaring niet wenst in je leven: ontkoppel je hiervan en doe niet mee. In ieder geval, leg de verantwoordelijkheid nooit bij iemand anders. Jij bent verantwoordelijk voor jouw levenservaringen. Jouw levenservaringen zijn het resultaat van je gedachten, je verwachtingen, je daden en je keuzes. We kunnen nooit 100% zeker zijn dat onze keuzes ervaringen zullen creëren die zullen passen bij onze verwachtingen. We kunnen de oneindige stroom van ons leven niet controleren. Er waren, er zijn en er zullen altijd mensen zijn die ‘misbruik’ zullen maken van het vertrouwen van iemand anders in hun leven. Dit kunnen we niet voorkomen of stopzetten. Elk mens heeft andere normen en waarden. De plicht van ieder volwassen mens is volledig verantwoordelijkheid te dragen over zijn gedachten, daden, keuzes en levenservaringen. Niemand is 100% ‘goed’ of ‘slecht’. De scheidslijn tussen harmonie en disharmonie loopt door het midden van ons hart.

Een verhaal over morele schade te kunnen horen zonder kritiek, schuld of oordeel is een sleutelelement in morele hervormingen.

Jij bent de schepper van jouw leven. Draag jouw verantwoordelijkheid met trots en vitaliteit. Jij schept je pijn. Jij schept je geluk. Jouw reactie op de gebeurtenissen in je leven bepaalt de kwaliteit van je leven. Ik wens je een happy life. DaniëL Yuno NB. Als gevolg van de inhoud van bovenstaand artikel zul je kunnen begrijpen dat het hier gaat om een mening, dus niet om een waarheid. Het is dan ook niet nuttig om te oordelen over dit artikel; je kunt kiezen “Ben ik het hiermee eens of niet?”